Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Suddenly while working within my Firefox browser, it crashed. When I went to re-launch Firefox the crash report window (pictured should be attached) popped up and when I go to restart by clicking restart another window of the same pops up. It's a repeated cycle and I cannot even launch Firefox in safe mode. Please help!!


Crash ID: bp-049c94df-65a9-431b-acac-279821170912

Giải pháp được chọn

The current Firefox has been having problems with graphics drivers and protection programs.


Update Malwarebytes and Webroot. If the problem continues, disable them.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 55.0.3 Build ID 20170824053622 OS Windows 10 OS Version 10.0.14393

bp-049c94df-65a9-431b-acac-279821170912 Signature: PR_Read | ProcessUpdates

msgHook.dll = MsgHook = Portrait Displays

mbae.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

WRusr.dll = Webroot SecureAnywhere

This is for Sumo's Related Bugs 1205987 REOPENED --- startup crash in PR_Read | GetStatusFileContents<T> with freecorder app

more options

Giải pháp được chọn

The current Firefox has been having problems with graphics drivers and protection programs.


Update Malwarebytes and Webroot. If the problem continues, disable them.