On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

www.bbc.co.uk now has no sound execpt for the weather forecast

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Using Ubuntu Since the recent upgrade not only have I lost extensions as they are not "signed" but I have lost sound on the BBC pages. Reverting to the earlier version for Ubuntu I lost my bookmarks so I have had to come back to the wretched latest version to export my bookmarks and again have this problem despite having having disabled various add-ons. Is there a simple fix? I am all for the quiet life - but want sound with it. <g> Cheers Chris

Using Ubuntu Since the recent upgrade not only have I lost extensions as they are not "signed" but I have lost sound on the BBC pages. Reverting to the earlier version for Ubuntu I lost my bookmarks so I have had to come back to the wretched latest version to export my bookmarks and again have this problem despite having having disabled various add-ons. Is there a simple fix? I am all for the quiet life - but want sound with it. <g> Cheers Chris