Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can no longer clear individual items from the Search bar history

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since the latest firefox update I can no longer clear individual items from the Search bar history. And it is not just on the search bar on my home page but other web sites too, like ebay in their search bar, I can't delete individual items I have typed. Before the latest update I could clear individual items from the Search bar history by clicking on the Search bar input field, then pressing the ↓ and ↑ keys to scroll the list of items, and then deleting the highlighted item by pressing Delete. It no longer works now with since the latest update.

Since the latest firefox update I can no longer clear individual items from the Search bar history. And it is not just on the search bar on my home page but other web sites too, like ebay in their search bar, I can't delete individual items I have typed. Before the latest update I could clear individual items from the Search bar history by clicking on the Search bar input field, then pressing the ↓ and ↑ keys to scroll the list of items, and then deleting the highlighted item by pressing Delete. It no longer works now with since the latest update.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

There is a difference between the hover color and the select color and if you see the hover color then the delete key won't work.

What color do you see in your case?

Hovering with the mouse and pressing delete no longer seems to work in a drop-down list, but I think that using the cursor keys (up an down) should still highlight the selected entry and pressing the Delete key should delete this entry.

more options

Thanks. That worked.

more options

You're welcome.

Can you clarify what exactly works for you?

more options

Using the up and down cursor keys is what worked. Before the latest firefox update I could hover with the mouse and delete but that no longer works. But what you told me to do, using the cursor keys (up an down) and pressing the Delete key worked. Thank you.

more options

You're welcome.

Note that you can see a difference between hovering with the mouse and using the cursor key. Hovering shows a different hover color and using the keyboard shows the select color you previously also saw when you hovered. The Delete key only works when you see the select color.