Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ublock origin add-on stops randomly after upgrading to 53.0.3

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

Hi, I noticed that after upgrading to FF 53.0.3 (64bit), the Ublock Origin extension (v1.13.10) is labeled as Legacy and it will randomly stop or remove itself from my toolbar. The only way to get it to work again was to re-install it. But after a while it will again disappear from my toolbar and the ads would come in.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi   !

Would you please take a look at this :

https://github.com/gorhill/uBlock/releases/tag/1.13.10