Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla may start collecting anonymous Firefox browsing data

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 441 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Please do not start collecting anonymous Firefox browsing data!!! http://winaero.com/blog/mozilla-may-start-collecting-anonymous-firefox-browsing-data/

Giải pháp được chọn

You can provide Feedback to Mozilla here: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/

or use Help > Submit Feedback ...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can provide Feedback to Mozilla here: https://qsurvey.mozilla.com/s3/FirefoxInput/

or use Help > Submit Feedback ...