Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where can I get an earlier version of Firefox (V51 or earlier)?

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 10993 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a particular piece of software which will not run on any version of Firefox later than V51. I need to be able to download an earlier version of Firefox (my current install is V55.0.2) Running Windows 10 64 bit

Giải pháp được chọn

You can install a portable (ESR) Firefox version to access websites that do not work with the current Firefox release. The portable version comes with its own profile folder and doesn't interfere with currently installed Firefox versions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-older-version-of-firefox?cache=no Be sure to read everything here.

If you still want to downgrade, look under; I still want to downgrade. Click the Directory of other versions and languages link. Look for the directory of the version that you want. But, remember that old versions may have security issues.

You should also check out Firefox; Extended Support Release https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/notes/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/system-requirements/

more options

Giải pháp được chọn

You can install a portable (ESR) Firefox version to access websites that do not work with the current Firefox release. The portable version comes with its own profile folder and doesn't interfere with currently installed Firefox versions.