Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reload a page

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 549 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

On Safari and Chrome if I want to update the weather page or any other page, I go to 'view' and drop down to 'Reload' and that does the trick, but Firefox doesn't appear to have this facility, or if you have it's well hidden. Can you help please?

Thank you

Giải pháp được chọn

Hi   !

In Firefox you reload the page on Mac by pressing :

Ctrl + Shift + R

See :

https://greenwireit.com/it-tech-support-articles/hard-refresh-a-page-in-firefox-on-a-mac-ctrl-f5/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi   !

In Firefox you reload the page on Mac by pressing :

Ctrl + Shift + R

See :

https://greenwireit.com/it-tech-support-articles/hard-refresh-a-page-in-firefox-on-a-mac-ctrl-f5/