Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

attempt to download firefox 52.2.1 esr blocked as virus

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pcmanbob

more options

attempting to download firefox 52.2.1esr form here https://www.mozilla.org/en-GB/firefox/new/

results in the download being blocked as suspicious due to win32:evo-gen by avast antivirus.

tried using existing firefox 51.0.1 and chrome browsers same result ,pc passed virus scan and anti-malware scan no problems found.

Giải pháp được chọn

jscher2000 said

Puzzling. How about from the "archive" server, does this one give an error? http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.2.1esr/win32/en-GB/

Success down loaded in under 60 seconds and no virus warning, Thanks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Could you try this one instead (scroll down to your preferred language):

https://www.mozilla.org/firefox/organizations/all/

more options

jscher2000 said

Could you try this one instead (scroll down to your preferred language): https://www.mozilla.org/firefox/organizations/all/

tried that in both firefox 51 and chrome in firefox download box just says unknown time remaining 0 bytes and never downloads anything and again getting win32:eco-gen virus warning after some time in chrome browser select British English windows download and just get 404 page not found

more options

Puzzling. How about from the "archive" server, does this one give an error?

http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.2.1esr/win32/en-GB/

more options

It is possible that security software (anti-virus, firewall) is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

more options

Giải pháp được chọn

jscher2000 said

Puzzling. How about from the "archive" server, does this one give an error? http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.2.1esr/win32/en-GB/

Success down loaded in under 60 seconds and no virus warning, Thanks