Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I use iGetter to manage all downloads, not just videos?

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 321 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maxryden

more options

I have been using Flash Got and iGetter to download videos online for years. I would like to use iGetter as my default download manager for all types of files. How do I configure this?

Giải pháp được chọn

Check with iGetter support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Check with iGetter support.

more options

Thank you! (Duh!!)