Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I create a bookmark (clicking the star does not work)?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 224 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan

more options

I sought to create a bookmark, and went to the Firefox help page, which told me to go to the page I want to bookmark and click the star in the menu bar. I did. No bookmark. TIA for all aid.

Giải pháp được chọn

Which version of firefox are you using? I know that in older versions of Firefox, it was unclear that a page had actually been bookmarked when the star was pressed. If the page has been bookmarked, the blue star should jump to the icon next to it.

If this is not working, try going to the 'Bookmarks' menu and pressing 'bookmark this page'.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Which version of firefox are you using? I know that in older versions of Firefox, it was unclear that a page had actually been bookmarked when the star was pressed. If the page has been bookmarked, the blue star should jump to the icon next to it.

If this is not working, try going to the 'Bookmarks' menu and pressing 'bookmark this page'.