Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF wont import or restore bookmarks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Im installing Firefox 54.0 first time on a clean setup of win 7 with all the updates done. After installng FF I tried restoring my bookmarks/favourites from the .json file but it says unable to process the backup file. So I tried importing them from the .html file but nothing happened. I then loaded the bookmarks in to Internet explorer and told FF to import from other browser but still nothing! Is this a bug in the latest update?