Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to i find out which add on is preventing firefox 54 from running multithreaded?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

about:support says

Multiprocess Windows 0/1 (Disabled by add-ons)

Without manually disabling each add on and restarting FF is there a way to find out which is the problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Install the Add-on Compatibility Reporter to see which add-on is preventing e10s from enabling.