Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

HELP HELP HELP F****** HELP ME

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi amhol

more options

None of my questions are complicated at all! Does anyone even go on these? Someone help me! For one all I need it a tutorial! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1164048

Why is it so hard to get some simple help?? Who am I supposed to go to, f****** Geek Squad?

Được chỉnh sửa bởi John99 vào

Giải pháp được chọn

Install wget by using either brew install wget or sudo port install wget in your Terminal.

wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/

For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Install wget by using either brew install wget or sudo port install wget in your Terminal.

wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/

For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Được chỉnh sửa bởi Moses vào

more options

Moses said

Install wget by using either brew install wget or sudo port install wget in your Terminal. wget -r -np -k https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ For downloading files from a directory listing, use -r (recursive), -np (don't follow links to parent directories), and -k to make links in downloaded HTML or CSS point to local files

Thank you thank you thank you! I'm deleting this thread now