Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I uninstall the command for Pocket as I hit the button by mistake. I do want to be able to see my bookmarks and do not want to have them pocketed. Help

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 3 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I pressed the button 'Pocket' by mistake and now I cannot see my bookmarks - can someone please tell me how to undo that so that I can see my bookmarks instantly at all times. Thank you

Giải pháp được chọn

Hi   !
Don't you just hate it when that happens   ......

You can disable Pocket :

https://help.getpocket.com/article/1025-disabling-pocket-in-firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing. To recover them, follow the instructions below.

 1. Use one of these methods to open the Bookmarks Library window:
  • Firefox 29 and above: Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks.
  • Previous Firefox versions: Click the Firefox button and click on Bookmarks. (If you don't have a Firefox button, click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 or Bookmarks menu item and select Show All Bookmarks.)
 2. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore.
 3. Click the date of the bookmark backup you want to recover.
 4. In the new window that appears, click OK.
 5. Your bookmarks from the selected date should now be restored.

For more information, see the Restore bookmarks from backup or move them to another computer article. For other solutions, see the Recover lost or missing Bookmarks article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

Thank you.

Best regards, David-Walczysko Volunteer supporter

more options

Giải pháp được chọn

Hi   !
Don't you just hate it when that happens   ......

You can disable Pocket :

https://help.getpocket.com/article/1025-disabling-pocket-in-firefox

more options

Do you still have the Bookmarks Toolbar visible in case you accidentally closed this toolbar?

 • View -> Toolbars
  you can tap the Alt key or press F10 to show the Menu Bar

You can also do this via "Customize -> Show/Hide Toolbars"

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> Customize