Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Webp image is not displaying in the firefox browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello Support,

I am working with webp image and I fount an issue, that the firefox browser is not display image having format like .webp.

So, there is sitting in the which can be configure at server to display webp image then please let me know.

And I also try below step to allow webp image, but I found any setting in my browser, You can see in the my screen shot.


I working with asp.net (Microsoft Technologies) .

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, many browsers (including Firefox) don't support WebP yet, so it's not a good idea relying on it at the moment if you want to be compatible with all browsers: https://caniuse.com/#feat=webp

more options

It will be soon, follow this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1294490