Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

what is be best ad blocker for Firefox

  • 2 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 80098 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I got corrupted twice last year looking for help. Listed web pgs were scam. Someone with firefox advise me the best ad blocker, MY computer runs several minutes . Ad blockers and pop ups are so enoying

Giải pháp được chọn

Other use;

uBlock Origin {web link} Finally, an efficient blocker. Easy on CPU and memory.

Or you can search here for something else; https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=ad+block&appver=53.0&platform=windows

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 12

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I use;

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/ Adblock Plus Blocks annoying video ads on YouTube, Facebook ads, banners and much more. Adblock Plus blocks all annoying ads, and supports websites by not blocking unobtrusive ads by default (configurable).

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus-pop-up-addon/ Adblock Plus Pop-up Addon Adblock Plus Pop-up Addon extends the blocking functionality of Adblock Plus to those annoying pop-up windows that open on mouse clicks and other user actions.

Forum; https://adblockplus.org/forum/ Adblock Plus Homepage

more options

Giải pháp được chọn

Other use;

uBlock Origin {web link} Finally, an efficient blocker. Easy on CPU and memory.

Or you can search here for something else; https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=ad+block&appver=53.0&platform=windows