Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My computer (purchased in Switzerland) is running the European version of Firefox. How can I convert it to the US version?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 137 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Firefox has been running very slow since I moved back to the states from Switzerland two years ago. As my question above states, I purchased my computer in Switzerland, and it has the European (Great Britain) version of Firefox. When I access the "about" feature, it states "Firefox 50.1.0 ; Mozilla Firefox EU; with euballot - 1.1" Since my return to the states, the automatic update feature on Firefox has worked just fine, but it has not converted the basic program to the U.S. standard. I am wondering if the reason web pages are loading so slowly here has anything to do with the fact that I am running the European version of Firefox?

Giải pháp được chọn

You can download and install the full Firefox version.

You can find the full version of the current Firefox release (53.0.3) in all languages and all operating systems here:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can download and install the full Firefox version.

You can find the full version of the current Firefox release (53.0.3) in all languages and all operating systems here: