Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a Mac that only accepts operating systems up to OS X 10.7.5. Which Firefox version should I use, 45.9 ESR or regular 48.2?

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 1459 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tomatoshadow2

more options

Hoped to upgrade Firefox, my favorite internet browser for years, but my 2009 Mac Pro won't take Apple's OS X beyond 10.7.5, and Firefox doesn't allow me to upgrade after v48.2. I came across the ESR version 45.9, downloaded it, and now don't know which version I should actually use - 48.2 or the ESR version. Halp! Thanks.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You should use 45.9 ESR as it is more update and has more security fixes, then 48.2.

Được chỉnh sửa bởi Tomatoshadow2 vào

more options

Giải pháp được chọn

Thanks much!

more options

Quote:"You should use 48.2 as it is more update and has more security fixes, then 45.9 ESR."

That is not true. Firefox 45.9.0 ESR got released at the same time as Firefox 53 (April 19, 2017) and thus has more security fixes than the Firefox 48 version that is vulnerable to all security issues that were fixed in Firefox 49 and later.

more options

Oh right, thanks cor-el for pointing that out, I forgot about that.