X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how do I disable that Firefox show the last searches in the Google website?

Được đăng

I disable under options that Firefox will remember search and form history, and still, Firefox show my last searches when I click on the search bar inside the webpage of Google. I could spend all day clicking "remove", but that will not fix it. anybody knows the answer?

I disable under options that Firefox will remember search and form history, and still, Firefox show my last searches when I click on the search bar inside the webpage of Google. I could spend all day clicking "remove", but that will not fix it. anybody knows the answer?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Duplicate to   /questions/1161851

Duplicate to   [/questions/1161851]