Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove US English language

  • 2 trả lời
  • 29 gặp vấn đề này
  • 2580 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just as the question says... don't want to see or have to de-select the 'default' US English in either spell-check or language selections. I have add-ons for French and English English which I use regularly but can't seem to find a solution to remove the US version. It isn't listed in the dictionaries list I can access so any help would be most appreciated.

Thanks in advance UK

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

What kind of browser language do you prefer?

The en-US Firefox version comes with the en-US dictionary. The en-GB and French (fr) versions come without a dictionary (not sure about 'fr'). If you have the en-US Firefox version then you can consider to install the en-GB version since you already have the English and French dictionaries.

Note that the built-in en-US dictionary is stored in the dictionaries folder in the Firefox program folder, so it is possible to remove the files from that location.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can download Firefox for whatever language you want. Download Firefox For All languages And Systems {web link}

That would then become the default.

more options

Giải pháp được chọn

What kind of browser language do you prefer?

The en-US Firefox version comes with the en-US dictionary. The en-GB and French (fr) versions come without a dictionary (not sure about 'fr'). If you have the en-US Firefox version then you can consider to install the en-GB version since you already have the English and French dictionaries.

Note that the built-in en-US dictionary is stored in the dictionaries folder in the Firefox program folder, so it is possible to remove the files from that location.