Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable Insecure password warning in Firefox?

  • 3 trả lời
  • 66 gặp vấn đề này
  • 19803 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AjvarXX

more options

I don't want this added step.

Giải pháp được chọn

And please remember not to use those same HTTP site logins on any sites where you care about your identity or the data you submit.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The value of the security.insecure_password.ui.enabled preference determines whether or not Firefox warns you about non-secure login pages.

  • enable the feature and be warned about non-secure login pages by setting this pref to true
  • disable the feature to be warned about non-secure login pages by setting this pref to false
  • security.insecure_password.ui.enabled = false

You can disable the warning when you type in a name/password field by setting this pref to false.

  • security.insecure_field_warning.contextual.enabled = false

There is signon.autofillForms.http for HTTP sites as an addition to the general signon.autofillForms pref to disable or enable filling a form automatically.

See also:

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

And please remember not to use those same HTTP site logins on any sites where you care about your identity or the data you submit.

more options
  • signon.autofillForms.http = true

Works for me. I know it was mentioned in post above but it wasn't noticeable.