Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PC's calling out to http://detectportal.firefox.com/success.txt is this legit?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SueWitch

more options

We are seeing a large amount of traffic from our pc's to this page. Is this a legit page and how to we turn of this traffic?

We are seeing a large amount of traffic from our pc's to this page. Is this a legit page and how to we turn of this traffic?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options