Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I set TIME and DATE?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

The time and date are correct fot UBUNTU but when I bring up Firefox and print something the time and is wrong.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean the time and date in, say, the footer on a printout that Firefox is computing in real time, or the time and date shown on a website?

Is there a specific pattern to the difference such as exactly one hour (sounds like Daylight Savings / Summer time) or is it some other pattern, such as stuck on a particular time like a stopped clock?