Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting a insecure password warning while running the google translate add on, it's suggesting I update firefox but there is not an update available.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The application works fine in Firefox with the Google Translate add-on disabled. However when it is turned on the sign in screen seems to become not secure. When I log in anyway get an error screen. It works fine when the add on is disabled.


I went to the link suggested in the sign in screen and it seems to imply that the security error could be what is causing the issue.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is likely a problem with the extension that uses a http:// link to access the Google Translate API and not secure https://

The extension would have to be updated to correct this.