Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable drag and drop for Firefox tabs in Windows 10?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Between Tabs being dragged when I don't want them to be and impossibly high speed scrolling, Firefox is virtually unusable for me in Windows 10.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I previously answered a question on how to adjust the scrolling:

However, for tab dragging I don't think that this can be disabled at the moment.