Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help with Paypal printing from Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When I print a shipping label from Firefox, it opens in PDF. However, if I print from Chrome, it doesn't. Where do I change that?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

HI katina128,

IT is possible to change what Firefox does with files in the Application settings: about:preferences#applications Please see, Change what Firefox does when you click on or download a file in order to troubleshoot what Firefox preferences are saved.