X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Around the firefox appeared a green bar that can not be removed. what to do?

Được đăng

When I turn off firefox the green bar disappears

When I turn off firefox the green bar disappears

Giải pháp được chọn

Hi   !
What exactly does this green bar around Firefox look like   ?
Does it look somewhat like a frame   ?
Would it be possible to take a screenhot and add it to your reply   ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 25.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi   !
What exactly does this green bar around Firefox look like   ?
Does it look somewhat like a frame   ?
Would it be possible to take a screenhot and add it to your reply   ?

Hi &nbsp; ! <BR> What exactly does this green bar around Firefox look like &nbsp; ?<BR> Does it look somewhat like a frame &nbsp; ?<BR> Would it be possible to take a screenhot and add it to your reply &nbsp; ?
Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

This must be a mistake :   My post was marked   Chosen Solution   .........   ???

This must be a mistake : &nbsp; My post was marked &nbsp; '' Chosen Solution'' &nbsp; ......... &nbsp; ???