Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I receive the error code: SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1811 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Good morning, I'm trying to open the site www.progettod.com and I receive the error code: SEC_ERROR_OCSP_TRY_SERVER_LATER. I am the webmaster of the site and the provider is www.aruba.it. With other browsers I can successfully open, and even with Mozilla could until yesterday. Not today: what happened? Thanks for the help, Gianmario Malfatto email: g_malfatto@yahoo.it

Giải pháp được chọn

Maybe check the date and time and time zone in the clock on your computer: (double) click the clock icon on the Windows Taskbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Maybe check the date and time and time zone in the clock on your computer: (double) click the clock icon on the Windows Taskbar.