Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not close! Cmd+Q does nothing.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2856 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I cannot close Firefox on my Macbook. This is a new problem. Macos Sierra 10.12.2 (16C67). Firefox Version 51.0.1 Build ID 20170125094131 I have to restart the machine . . .

Giải pháp được chọn

See also:

  • Open Apple Menu and select "Force Quit"
  • Applications -> Utilities -> Activity Monitor
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Quit Firefox {web link} Quit Firefox provides statusbar and Toolbar buttons to quickly shut down Firefox. It is especially useful for laptop users.


Restart {web link} "Restart" menu and button, with configurable shortcut key.

more options

Giải pháp được chọn

See also:

  • Open Apple Menu and select "Force Quit"
  • Applications -> Utilities -> Activity Monitor