Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where and what is the Firefox location bar?

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1881 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi loyall

more options

I have searched Mozilla support for Location Bar without success. It shows me links to other Firefox bars, but no Location Bar. And yet Tools-Options-Privacy clearly refers to Location Bar. I have never seen such a bar in all my years of using Firefox. I had hoped Location Bar would be defined somewhere in Mozilla support but no such luck.

Giải pháp được chọn

James said

Address Bar is what IE calls it. Sort of like what IE calls Favorites is Bookmarks in other browsers like Firefox.

Got it James! Location Bar is an alternative name for Address Bar. Since Mozilla mostly uses the words Address Bar in their support articles, I suggest forum moderators add that simple sentence definition to Mozilla support library.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

The Location bar is where you see for example the url of this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1156040 or type in a site like this example www.example.com

more options

What you are describing is the URL address bar. Do you know what Location Bar refers to in Tools-Options-Privacy?

more options

Address Bar is what IE calls it.

Sort of like what IE calls Favorites is Bookmarks in other browsers like Firefox.

more options

See:

New tabs and toolbar - Win8

The location/address bar is the bar in the Navigation Toolbar where you type and see the address of the website you have in the the domain in the currently selected tab. Next to the location/address bar you find the search bar.

See also:

more options
more options

Giải pháp được chọn

James said

Address Bar is what IE calls it. Sort of like what IE calls Favorites is Bookmarks in other browsers like Firefox.

Got it James! Location Bar is an alternative name for Address Bar. Since Mozilla mostly uses the words Address Bar in their support articles, I suggest forum moderators add that simple sentence definition to Mozilla support library.

Được chỉnh sửa bởi loyall vào