Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hjmoller

more options

firefox crashes at opening time, even in safe mode.

Crash ID: bp-ea6a49fc-fdd4-4440-9df9-58a712170130

Giải pháp được chọn

hallo hjmoller, thanks for providing a crash id. unfortunately this crash is caused by the websense/forcepoint security software that is running on your device.

i presume that's in a corporate environment - please get in contact with your it department to make sure that websense is fully up to date, as it has the tendency to crash newly released firefox versions until they adapt accordingly.

another option would be to install an esr version of firefox: Old versions of Websense cause startup crashes in Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hallo hjmoller, thanks for providing a crash id. unfortunately this crash is caused by the websense/forcepoint security software that is running on your device.

i presume that's in a corporate environment - please get in contact with your it department to make sure that websense is fully up to date, as it has the tendency to crash newly released firefox versions until they adapt accordingly.

another option would be to install an esr version of firefox: Old versions of Websense cause startup crashes in Firefox

more options

thanks for the prompt reply. esr version 45.7.0 seems to work.

I've reported this to my IT departmet as well.