Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I open my home page I get a lock with a red line saying it is not secure. How do I correct this?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1318 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I went on my hope page this morning I get a lock with a red line. The message when I click on the lock says the site is not secure. It seems that my other sites are secure since they have a green lock with no lines. How do I correct this? I contacted my internet provider and was on the phone for quite a while trying to correct this to no avail. Your help would be greatly appreciated.

Thank you. Diane Gaber

Giải pháp được chọn

There is likely mixed content on that web page.

You can see a special padlock at the left end of the location/address bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

what is your home page?

more options

My home page is myconnection.cox.com

more options

Giải pháp được chọn

There is likely mixed content on that web page.

You can see a special padlock at the left end of the location/address bar.

more options