Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I delete older versions of Firefox?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2090 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Boring1

more options

I have just downloaded & am running the latest version of Firefox.

In my 'Downloads' folder there are now four versions of the Firefox Setup: three copies of 43.0.1. and one copy of the latest, 51.0.1.

Which of these can I safely delete?

Many thanks

Giải pháp được chọn

Once you have installed Firefox then you can delete to setup file you used to install Firefox. If you would need to reinstall Firefox then you can consider to keep the setup file of the current release.

Firefox is installed in the Firefox program folder and your personal data is stored elsewhere in the Firefox profile folder, so you won't lose any personal data.

  • (32 bit Windows) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (64 bit Windows) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Once you have installed Firefox then you can delete to setup file you used to install Firefox. If you would need to reinstall Firefox then you can consider to keep the setup file of the current release.

Firefox is installed in the Firefox program folder and your personal data is stored elsewhere in the Firefox profile folder, so you won't lose any personal data.

  • (32 bit Windows) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
  • (64 bit Windows) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
more options

Thanks, cor-el :-)