Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can I veiw a private tab opened on a differant device that I'm synced to from any synced devices?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 264 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi burningstar666

more options

When on any of my synced devices can I view an opened private tab from like my smart phone or laptop to my pc?

Giải pháp được chọn

No, the Private Browsing mode overrides Synced Tabs.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, the Private Browsing mode overrides Synced Tabs.