Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF entry missing from Applications panel

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1067 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello!

I'm trying to use the built-in PDF viewer but I can't find the PDF option in my Applications panel. Is there a way to fix this?

Thanks in advance, Rota

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can check the pdfjs.disabled pref on the about:config page to see whether the build-in PDF viewer is enabled.

You can check the value of plugin.disable_full_page_plugin_for_types on the about:config page to see if it includes application/pdf. If you want to use the built-in PDF Viewer then you can remove >application/pdf from the value of this pref.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check the pdfjs.disabled pref on the about:config page to see whether the build-in PDF viewer is enabled.

You can check the value of plugin.disable_full_page_plugin_for_types on the about:config page to see if it includes application/pdf. If you want to use the built-in PDF Viewer then you can remove >application/pdf from the value of this pref.

See also: