On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I deleted my Mozzila Folder from the AppData Folder on my computer and lost the backup restore points for the bookmarks. Is there a way to restore my bookmarks?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I deleted my Mozzila Folder from the AppData Folder on my computer and lost the backup restore points for the bookmarks. Is there a way to restore my bookmarks?

I deleted my Mozzila Folder from the AppData Folder on my computer and lost the backup restore points for the bookmarks. Is there a way to restore my bookmarks?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unless you have a backup somewhere . . . . . .