Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to set "ask" on google talk plug in when going to google hangouts. Need this to fix, won't leave active, pain in ass to reset every time I make a call

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Not able to set "ask" on google talk plug-in when going to google hangouts. The webpage says to click "allow" at top of browser, but there is no popup asking to allow. Need this to fix, I won't leave google talk active all the time.... Pain in ass to reset every time I need to make a phone call. Not sure if browser, or if google messing around.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"Ask" is used with plugins that are slightly out-of-date, but don't pose a large security risk.

You won't need to worry about that for long, that plugin will probably be deprecated with the other NPAPI plugins in Firefox 53.