Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Running a Batch file to Open Firefox, a website using an specific add-on

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10698 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lopes.f.leonardo

more options

Hello Everybody,

I need to open firefox using a command line and load an website using an installed add-on. I got to open firefox and load the website, using the following comand line:

C:\Program Files (x86)>start firefox.exe http://www.uol.com.br

But I could't find how I can run the add-on using the command line. Anyone, could help me, please?

The add-on that I'd like to run is the WEB SLIDE SHOW,. The link to download it is https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/web-slide-show/

Giải pháp được chọn

Finally, I got it!!! :-) The add-on that I'm using is Web Slide Show. Download link is: https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/web-slide-show/

In touch with the add-on developer, I found that it should be used the following command line to call the add-on:

C:\Program Files (x86)>start firefox.exe http://www.uol.com.br?webslideshow-autostart

Regards,

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sorry, add-ons can't be controlled via command line.

more options

Giải pháp được chọn

Finally, I got it!!! :-) The add-on that I'm using is Web Slide Show. Download link is: https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/web-slide-show/

In touch with the add-on developer, I found that it should be used the following command line to call the add-on:

C:\Program Files (x86)>start firefox.exe http://www.uol.com.br?webslideshow-autostart

Regards,