Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The address wasn’t understood (how to redirect URL to software on computer?)

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 19208 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When I click on a link which is: osu://b/1006632

Firefox says:

The address wasn’t understood

Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (osu) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.

You might need to install other software to open this address.

I have the program osu installed on my computer. How do I make the address in Firefox redirect to the osu program?

Giải pháp được chọn

In that address, osu: is the protocol. Firefox usually discovers how to handle protocols (those it doesn't display itself) from the Windows registry. Usually programs are pretty aggressive about adding themselves to the registry, but you could check with the program you're using whether you need to take any extra steps to trigger that.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

In that address, osu: is the protocol. Firefox usually discovers how to handle protocols (those it doesn't display itself) from the Windows registry. Usually programs are pretty aggressive about adding themselves to the registry, but you could check with the program you're using whether you need to take any extra steps to trigger that.

See also: