Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

open json file?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13739 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There's no .json in the default programs, so I can't view them. How can I add .json to default programs and have Firefox open them?

Giải pháp được chọn

Firefox has a built-in JSON viewer that activates when a server sends a file as "application/json" document and when you open a .json file or drag the .json file in a Firefox window (tab).

You can set this pref to true to enable this viewer.

  • devtools.jsonview.enabled = true

Note that the file needs to have a .json file extension to make the JSON viewer kick in.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has a built-in JSON viewer that activates when a server sends a file as "application/json" document and when you open a .json file or drag the .json file in a Firefox window (tab).

You can set this pref to true to enable this viewer.

  • devtools.jsonview.enabled = true

Note that the file needs to have a .json file extension to make the JSON viewer kick in.