Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I had a

  • 1 trả lời
  • 78 gặp vấn đề này
  • 3708 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a message to enable cookies, how do i do this?

Giải pháp được chọn

On what website do you see this message?

Can you attach a screenshot?

  • use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
  • make sure you do not exceed the maximum size of 1 MB

We have recently seen this message for the "www.fabhealth.net" website.

  • [/questions/1152812] You're using Firefox50 and don't allow cookies yet. Please use any other browser, or just update your Firefox50 preferences. Sorry this didn't work out exactly
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

On what website do you see this message?

Can you attach a screenshot?

  • use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
  • make sure you do not exceed the maximum size of 1 MB

We have recently seen this message for the "www.fabhealth.net" website.

  • [/questions/1152812] You're using Firefox50 and don't allow cookies yet. Please use any other browser, or just update your Firefox50 preferences. Sorry this didn't work out exactly