Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My bookmarks disappeared from my Firefox Sync.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The only ones left are the mobile bookmarks. All my desktop bookmarks I had categorized into folders are gone.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to restore a JSON backup.

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks -> Import & Backup

The name of a JSON bookmarks backup file includes a total item count (folders and separators included) and an hash value to prevent saving the same backup more than once.

  • bookmarks-YYYY-MM-DD_<item count>_<hash>.jsonlz4.

You may have to restore an older JSON backup manually if recent JSON backups are already affected.

If you use Sync then best is to disconnect Sync while performing maintenance/repair efforts to files in the Firefox profile folder.