Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to switch to new blank tab immediately?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

So I've sort of messed around with browser features, particularly "switch to new tab immediately" feature, with both Firefox Options & Tab Mix Plus. While the browser can switch to new tabs immediately after clicking on links, bookmarks or history, it can't seemed to switch to new blank tab immediately when I either Ctrl+T or click on "new tab" button.

How can I make the browser switch to new blank tab immediately?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox does that by default. Try disabling TabMix Plus and see if Firefox does switch to the new Tab immediately as it is supposed to.