Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

im on 51.0b4 (64-bit) version. I recently realised It wouldnt autoplay on some news webs as well as it pauses in the fist place on others

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dylan82

more options

had to move to Chrome, as i cant watch news on Mozilla anymore. I spent days to fix the problem, but in vein. Basically it pauses after each short movie or video. Tiring and frustrating

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What type of player are those sites using? flash, HTML5 . . . . . Right-click in the player area.


See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

Type text/html Render Mode Standards compliance mode Text Encoding UTF-8 URL http://www.1tv.ru/