Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

  • 2 trả lời
  • 69 gặp vấn đề này
  • 55768 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

get that error when trying to access www.unibase.info

I have tried all solutions on this matter none helped, Client is not contactable to make changes to their server for tsl 1........ so how can l fix it so that firefox doesnt block this even for the coming upgrades or whatever triggers this event.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Normally this error occurs on a website that is outdated in still supporting RC4.

RC4 support has been completely removed in Firefox 50 as it is no longer able to be overridden. https://www.fxsitecompat.com/en-CA/docs/2016/rc4-support-has-been-completely-removed/

https://blog.mozilla.org/security/2015/09/11/deprecating-the-rc4-cipher/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This is the same site we discussed in your earlier thread: firefox said dont trust this website and l clicked ok, want to undo that?

If Firefox 50 no longer uses that workaround, you could switch to the Extended Support Release of Firefox 45. See: https://www.mozilla.org/firefox/organizations/

more options

Giải pháp được chọn

Normally this error occurs on a website that is outdated in still supporting RC4.

RC4 support has been completely removed in Firefox 50 as it is no longer able to be overridden. https://www.fxsitecompat.com/en-CA/docs/2016/rc4-support-has-been-completely-removed/

https://blog.mozilla.org/security/2015/09/11/deprecating-the-rc4-cipher/