Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does FireFox consumes so much computer resource when using a Java based Website?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I don't know why, but when I use Firefox with java websites, like stock brokers, the computer's resource consuming is colossal, at the point that I need to restart the computer every hour (I don' have any plugin installed). It is so annoying, that I'm going to change my broker, because their stock broker only runs with Firefox. I only use Firefox because of it.

Why does the web browser, consumes so much resources form the computers, in general? I really want to know. Currently is on of the most software that have the highest computer's resource consuming, it is unbelievable, how much resource Firefox consumes.

I' using a MAC with MacOs Sierra and the Firefox 50.0.

I don't know why, but when I use Firefox with java websites, like stock brokers, the computer's resource consuming is colossal, at the point that I need to restart the computer every hour (I don' have any plugin installed). It is so annoying, that I'm going to change my broker, because their stock broker only runs with Firefox. I only use Firefox because of it. Why does the web browser, consumes so much resources form the computers, in general? I really want to know. Currently is on of the most software that have the highest computer's resource consuming, it is unbelievable, how much resource Firefox consumes. I' using a MAC with MacOs Sierra and the Firefox 50.0.
Đính kèm ảnh chụp màn hình