Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

History has vanished. Firefox won't remember new history

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

duplicate of /questions/1147672

Not in private mode. Settings say to remember all history. Everything else seems okay.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What's your computer system and Firefox version?

History and cookies can be removed or not recorded several ways;

  • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
  • 2) Privacy settings; (Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar.)
  • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers. Open their settings and have them leave the browsers alone.
  • 4) Mal-ware.

The issue may be caused by the clear history settings. It was suppose to have been fixed in v30.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.