Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some links in my Facebook are marked or underlined in red

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Some links in my Facebook are underlined in red. When I put the mouse cursor on - the links mark in red. It's only when I'm using FB in my native language - bulgarian. But when I switch my FB profile to English or another language - there is no such a problem?!

I'm using Mozilla Firefox 49.0.2 and Windows 7

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

This is how it looks

more options

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Is the problem still there?

more options

The problem is still here even in Safe mode

more options

I don't know what else to try. I've called for more help.