X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Thank you for trying. Nothing is working so I don't know what to do except get rid of your product. If you have any ideas I'm willing to read but I do much be

Được đăng

My history is on file from yesterday. As I said I don't know what to do anymore except get rid of your product. The last answer said it probably was local. I don't know what that means. Do you have any way of speaking with me as Apple Support does?

My history is on file from yesterday. As I said I don't know what to do anymore except get rid of your product. The last answer said it probably was local. I don't know what that means. Do you have any way of speaking with me as Apple Support does?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/9.1 Safari/601.5.17

Thông tin chi tiết

Happy112 561 giải pháp 5694 câu trả lời
Được đăng

Hi, Your frustration is totally understandable,   but would you please go back to   /questions/1144667   and maybe somebody will be able to talk you through it all one step at a time.
Don't give up just yet   !

Hi, Your frustration is totally understandable, &nbsp; but would you please go back to &nbsp; [/questions/1144667] &nbsp; and maybe somebody will be able to talk you through it all one step at a time.<BR> Don't give up just yet &nbsp; !