Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't restore favicons after reloading bookmarks

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Firefox 49.0.1, OpenSuSE 13.2, KDE 4.11.5 After restoring my bookmarks from backup my favicons all disappeared. Favicon Restorer is no longer available, but, no sweat, they should be restored after visiting the site(s), but only some of them get restored -- others appear in the tab bar, but never appear in the bookmarks. Is there any way to force Firefox to restore the bookmark favicons?

Firefox 49.0.1, OpenSuSE 13.2, KDE 4.11.5 After restoring my bookmarks from backup my favicons all disappeared. Favicon Restorer is no longer available, but, no sweat, they should be restored after visiting the site(s), but only some of them get restored -- others appear in the tab bar, but never appear in the bookmarks. Is there any way to force Firefox to restore the bookmark favicons?